Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Közzétételi Lista

Közzétételi Lista

Általános iskola


1.a A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje
- A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik, melyről az iskola igazgatója dönt az oktatási törvényben és az SZMSZ-ben megfogalmazott eljárásrendnek megfelelően.
- Az emelt szintű angol csoportba kerülés feltételeit a Pedagógiai Program szabályozza.
- A tanulói jogviszony megszűnése az oktatási törvényben és az SZMSZ-ben megfogalmazott szabályok és eljárásrend alapján történik.
- A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési-oktatás intézménybe, s a kérelmet a szülő köteles írásban az iskolavezetés bármely tagjának vagy az iskolatitkárnak leadni.

1.b Beiratkozás ideje; engedélyezett osztályok, csoportok száma
A beiratkozásra meghatározott idő: a fenntartó által meghatározott napokon minden év áprilisában.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 21 osztály, 16 művészeti csoport, 12 napközis csoport
2018/2019-es tanévre engedélyezett első évfolyamos osztályok száma: 2

1.c Díjak
Az étkezési díjakról bővebben tájékozódhat az NGSZ honlapjáról.

1.d Fenntartói értékelés, nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok
Nem volt

1.e Nyitva tartás rendje
SZMSZ 6.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

Az épület szorgalmi időben reggel 6.00 órától 20.00 óráig van nyitva. A foglalkozásokat 7.00 és 16.30 között szervezzük, a tanulók felügyeletéről 6.30-7.30 között ill. 16.30 és 17.00 között igény szerint gondoskodunk. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézmény a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt.

Az intézményben a nyitva tartás ideje alatt, valamint egyéb időben portai szolgálat működik. Az intézménybe belépni, az intézményben tartózkodni a portai szolgálat tudomásával lehet, kivéve azokat a dolgozókat, akiknek a belépés és benntartózkodás egyéb időben is munkaköri kötelessége.
Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portai ügyelet ellenőrzi. Tanítási időben az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők tartózkodhatnak.

1.e Eseménynaptár

1.f Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Nem volt

1.g
Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
Pedagógiai program

3.a Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

3.b NOKS-osok száma, szakképzettsége

3.c Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

3.d Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok


3.f Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége
A tanulónak joga van nem tanórai foglalkozásokon részt venni az ott elfogadott viselkedési és egyéb normák szerint. Tagja lehet az énekkarnak, sportköröknek, művészeti iskolának.
A jelentkezés módja: írásban az iskola által biztosított űrlapon, a megelőző tanév április 30-ig!
A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-ig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-ig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették az általa választott foglalkozásra foglalkozásra), akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

A szabadon választható foglalkozáson való részvétel lemondásának módja: írásban a megelőző tanév április 30-ig figyelembe véve azt, hogy a művészeti iskola tanszakaira való jelentkezés egy évre szól, így arról csak indokolt esetben adható felmentés.

3.g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Pedagógiai program

3. 12. Írásbeli feladatok értékelése
Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya

3. 12. 1. A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái:
- röpdolgozat
- dolgozat
- írásbeli felelet
- teszt
- témazáró dolgozat
- házi dolgozat, projektmunka
- házi vizsgák:
Matematika:
6. évfolyamon szóbeli,
8. évfolyamon szóbeli a központi felvételi dolgozatok beszámításával;
Angol:
az emeltszintű képzésben résztvevő tanulóknak 8. évfolyamon írásban és szóban.
A vizsgák eredményét érdemjeggyel minősítjük, amelynek értéke egy témazáró jeggyel ér fel. A vizsgák eredményhirdetése és értékelése nyilvános.

3. 12. 2. Az írásbeli beszámoltatás szabályai:
- Mivel egy ilyen témazáró megírása elég nagy terhet jelent a tanulónak, ezért egy tanítási napon csak két tárgyból íratható. (A pedagógusok egymás között egyeztetést végeznek.)
- Az írásbeli beszámoltatás nem lehet a büntetés eszköze.
- A témakörök után megfelelő összefoglalás előzze meg a témazáró írását.
- Esszé-típusú munkák körültekintő előkészítést igényelnek.
- A pedagógus a témazáró időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulóknak.
- A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított 10 tanítási napon belül kijavítva megtekinthesse.
- Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.

3. 13. Szóbeli értékelés:
- Szóbeli értékelés a tanuló munkájához fűzött szóbeli tájékoztatás, megjegyzés, motiváló visszajelzés
- Tanulói értékelés az önértékelő képesség fejlesztése, a reális én kép kialakítása érdekében a tanuló önállóan értékeli önmaga, vagy társa teljesítményét. A pedagógus szerepe ez esetben az értékelés irányítása.
- Írásbeli szöveges értékelés a tanulók írásbeli munkájához fűzött részletes megjegyzések, kiegészítések.
- Bizonyos szakaszokat is írásbeli értékeléssel zárunk le.
- Értékelő szimbólumok alkalmazása alsó tagozaton – a munkaközösség által elfogadott értékelő szimbólumokat alkalmazhatunk.


3. 14. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Elsősorban megfelelő órarenddel, az elméleti és gyakorlati tárgyak helyes arányának kialakításával biztosítjuk a tanulók megfelelő, arányos terhelését.

Az iskola valamennyi évfolyamára érvényes alapelvek:
- Az írásbeli, szóbeli feladatadás nem lehet a büntetés eszköze.
- Hosszabb hiányzás után a tanuló a szaktanár döntése alapján meghatározott időt kap hiányosságainak pótlására- szaktanári irányítással.
- A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
- A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál, illetve fokozatosan emelkedhet napi 1,5-3 órára. (átlagos tempóban haladó tanulók számára)

3.h Osztályozó vizsga tantárgyankénti évfolyamonkénti követelményei
Az osztályozó vizsga rendje megtalálható a Szervezeti és Működési Szabályzat 6.7 pontja alatt
Vizsgák: Pedagógiai Program 2.9 pontja

3.i Osztályok száma és tanulók létszáma


Művészeti iskola


1.a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
A jelentkezés módja: írásban az iskola által biztosított űrlapon, a megelőző tanév április 30-ig!
A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-ig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-ig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették az általa választott foglalkozásra foglalkozásra), akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
A szabadon választható foglalkozáson való részvétel lemondásának módja: írásban a megelőző tanév április 30-ig figyelembe véve azt, hogy a művészeti iskola tanszakaira való jelentkezés egy évre szól, így arról csak indokolt esetben adható felmentés.

1.b beiratkozás ideje, engedélyezett osztályok, csoportok száma
A tanévet megelőző áprilisban. A pontos dátumot az iskola határozza meg.
A művészeti iskola maximális létszáma: 200 fő.

1.c Térítési díj

1.d fenntartói értékelés, nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok
Nem volt

1.e Nyitva tartás rendje
Megegyezik az Általános iskoláéval.

1.e Eseménynaptár

1.f Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Nem volt

1.g
Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
Pedagógiai program


5.a Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

5.b NOKS-osok száma, szakképzettsége


5.c előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok száma
Előképző: 1
Alapfokú: 14
Továbbképző: 0

5.d Részvétel szakmai versenyeken, bemutatókon,…
Ének-zene:
Bicínium éneklési verseny
Éneklő Ifjúság verseny
Éneklő délután
Népdaléneklési verseny
Városi és országos műveltségi verseny

Rajz:
Részvétel a tanév során meghirdetett rajzpályázatokon, kiírásnak megfelelően
Weöres Ált. Isk. városi rajzversenye
Vörösmarty Ált. Isk. mesemondóval egybekötött rajzverseny

Dráma:
Weöres Színjátszó verseny
Deszki Maros Menti Fesztivál

Néptánc:
Deszki Maros Menti Fesztivál
Nemzetközi néptáncfesztivál Szeged
Néptánc feszt. Szegvár

5.e Eredmények

5.f Rendezvények, hagyományok
Pedagógiai programban

5.g Helyi kulturális életben való szerepvállalás
Városi ünnepségeken és rendezvényeken énekkarunk és művészeti csoportjaink rendszeresen szerepelnek.

5.h Csoportok száma, tanulólétszám művészeti áganként